Közérdekű adatok

Antikorrupciós Szabályzat

Elektronikus aláírások nyilvántartása és közzététele

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Központi telefonszám: 06-1-666-2700
Központi fax: 06-1-666-2714
E-mail: kvzrt@kvzrt.hu
weblap: www.kvzrt.hu
Ügyfélszolgálat:
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Központi telefonszám: 06-1-666-2700
Központi fax: 06-1-666-2714
Hétfő: 14.00 – 17.30
Szerda: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 11.30
Ügyfélszolgálat – Parkolásüzemeltetés:
Cím: 1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8.
Telefonszám: 06-1-431 7276
Fax: 06-1-431 7277
E-mail: parkolas@kvzrt.hu
Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00-17:00
Szerda: 09:00-18:00
Péntek: 9:00-16:00
I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
VEZÉRIGAZGATÓSÁG
A Vezérigazgatóság, mint szervezeti egység feladata a Vagyonkezelő irányítása, munkaszervezése, ezek koordinálása, vezető kapcsolattartás. A Vezérigazgató mellett a szervezeti egységbe soroltak feladata a felelős vezetői döntések támogatása, előkészítése.
JOG
Vagyonkezelő felelős vezetői döntéseinek jogi támogatása, előkészítése, kapcsolattartás az Alapítóval és az ügyfelekkel. Vagyonkezelő és meghatározott ügyekben az Alapító jogi képviselete, illetve jogi képviseletének koordinálása.
CONTROLLING
Vagyonkezelő tervezési, elemzési feladatainak ellátása.
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
Az Alapító és a Vagyonkezelő közötti – a feladat ellátására vonatkozó – szerződés alapján portfolióba vont – az Alapító, illetve a Vagyonkezelő tulajdonában lévő – lakóépületek, lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és sport célú intézmények teljes körű vagy részleges üzemeltetése során a fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, az életveszély elhárítás megrendelése, és a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása, új létesítményekkel kapcsolatos beruházói feladatok ellátása, továbbá harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében lévő ingatlanokon önkormányzati részfinanszírozásban megvalósuló projektek beruházói feladatainak ellátása.
KEZELÉSI IGAZGATÓSÁG
Az Alapító és a Vagyonkezelő közötti – a feladat ellátására vonatkozó – szerződés alapján portfolióba vont – az Alapító tulajdonában lévő – lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok és egyéb ingatlanok kezelési, üzemeltetési feladatainak ellátása, az Alapító, mint tulajdonos képviselete azon társasházakban, ahol az Alapító tulajdoni hányaddal rendelkezik, megbízás alapján társasházak közös képviselői tevékenység, illetve részfeladatok ellátására.
VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Az Alapító tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák építése, felújítása, valamint balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása. Ezen területeken a burkolati jelek elhelyezése, szükség szerinti felújítása. Az Alapító tulajdonában lévő közterületeken parkolók kialakítása, s azok üzemeltetése. Csökkentett sebességű zónák kialakításának kivitelezése, forgalomcsillapító küszöbök kiépítése, meglévő balesetveszélyes küszöbök átépítése. Az Alapító költségvetésében elfogadott, közterületen létesítendő, és átépítendő közművek kivitelezése. Az Alapító tulajdonában lévő földalatti üregek veszélyelhárítása, hasznosításra előkészítése. Az Alapító közterületein lévő minden egyéb beruházási igény kivitelezésének megvalósítása.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
A Vagyonkezelő vagyonában, eszközeiben és forrásaiban bekövetkezett gazdasági események rögzítése, feldolgozása, nyilvántartások folyamatos vezetése. A számviteli-, pénzügyi-, adózási feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően.
SZERVEZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
A Vagyonkezelő, mint vállalat napi munkájának támogatása. Minőségirányítási-, informatikai-, szerződés-nyilvántartási-, iktatási feladatok, a Vagyonkezelő szabályzatainak előkészítése, beszerzések lebonyolítása. A Vagyonkezelő tulajdonában, bérleményében lévő gépkocsiparkkal kapcsolatos ügyek intézése. A Vagyonkezelő tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok és egyéb ingatlanok kezelési, üzemeltetési feladatainak ellátása.
INGATLANÜGYI IRODA
A szervezeti egység célja a Vagyonkezelő tevékenységei közül a csoportra tartozó feladatok ellátása. Ezen belül az ingatlanok tulajdonba vételi, nyilvántartási és tulajdonból történő kiadási feladatok, valamint az ingatlanok forgalmazásával, közvetítésével, cseréjével és értékbecslésével kapcsolatos tevékenységek elvégzése.
PARKOLÁSÜZEMELTETÉSI IRODA
A Parkolásüzemeltetési iroda feladata az Önkormányzat közigazgatási területén működő fizetőparkolási rendszer parkolásüzemeltetési feladatainak ellátása, a hatályos helyi és fővárosi rendelet alapján. Ennek keretében végzi a várakozási hozzájárulások kiadását, az ezzel kapcsolatos adatbázis karbantartását és folyamatosan ellenőrzi az érvényességi feltételek fennállását, a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyen köteles a díjfizetés teljesítését, illetve a mentességet ellenőrizni és a díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben pótdíjat kiszabni, továbbá a kiszabott pótdíjak behajtása iránt intézkedni, valamint a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb ügyfélszolgálati feladatokat ellátni.
I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Vezérigazgató: Szabó László
Vezérigazgató-helyettes: Deézsi Tibor
Gazdasági igazgató: Kaldenecker Zoltán
Műszaki igazgató: Szabó Anna
Kezelési igazgató / Ingatlanügyi irodavezető: Hermann Ernő
Városüzemeltetési igazgató: Szarvasi Ákos
Szervezési és üzemeltetési igazgató: Légrádi PéterProjekt Lebonyolító Iroda vezetője: Pesti GyulaTelefonszám: 06-1-666-2700
Fax: 06-1-666-2714
E-mail: kvzrt@kvzrt.hu
I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélszolgálat – Kezelési, műszaki, jogi ügyekben
1107 Budapest Ceglédi utca 30.
Hétfő: 14.00 – 17.30
Szerda: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 11.30
Ügyfélszolgálati vezető: az adott szervezeti egység vezetőjeÜgyfélszolgálat – Parkolásüzemeltetés
1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8.
Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00-17:00
Szerda: 09:00-18:00
Péntek: 9:00-16:00
Ügyfélszolgálati vezető: Himberger István
Telefonszám: 06-1-431 7276
Fax: 06-1-431 7277
E-mail: parkolas@kvzrt.hu
I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
I.11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Központi szám: 4338-100,fax:4338-230
E-mail: kobph@kobanya.hu
Levelezési cím: 1475 Budapest,10. Pf.35.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Vonatkozó jogszabályok listája >
Szervezeti és működési Szabályzat >
Adatvédelmi szabályzat >
II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Hatályos közszolgáltatási keretszerződés>
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Bérlőkkel kapcsolatos adatok kezelése
– az adatkezelés célja: lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása;
– az adatkezelés jogalapja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012 (IX. 24.) önkormányzati rendelete (V. fejezet Adatkezelési szabályok 69. § (1)-(3) bekezdés);
– kezelt adatok köre: bérlők, bérlőtársak, családtagok, együttköltözők személyes adatai:
• név;
• születési név;
• születési hely;
• születési idő;
• anyja születési neve;
• lakóhely;
• személyazonosító okmány megnevezése és száma;
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;
• adóazonosító jel.
– adatkezelés időtartama: a bérleti jogviszony, illetve a bérleti jogviszonyból eredő követelés megszűnését követő tíz (10) év;
Parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos adatok kezelése
– az adatkezelés célja: várakozási hozzájárulások kiadása, jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott várakozásidíj-, illetve pótdíjtartozás behajtása;
– az adatkezelés jogalapja:
• a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet;
• A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet;
– kezelt adatok köre: várakozási hozzájárulást igénylők, illetve várakozási hozzájárulással rendelkezők, valamint jogosulatlan parkolási eseményt megvalósító jármű tulajdonosának személyes adatai:
• név;
• születési név;
• születési hely;
• születési idő;
• anyja születési neve;
• gyermek neve;
• lakóhely;
• telefonszám;
• e-mail cím;
• forgalmi rendszám;
• jármű típusa;
• jármű gyártmánya;
• jármű össztömege;
• jármű környezetvédelmi kategóriája.
– adatkezelés időtartama:
• a várakozási hozzájárulás érvényességi ideje;
• a jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott várakozásidíj-, illetve pótdíjtartozás rendezéséig;
Adásvétellel kapcsolatos adatok kezelése
– az adatkezelés célja: ingatlanok elidegenítése és a részletfizetéssel elidegenített ingatlanokkal kapcsolatos vételárhátralék kezelése;
– az adatkezelés jogalapja:
• a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;
• az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény;
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012 (IX. 24.) önkormányzati rendelete (V. fejezet).
– kezelt adatok köre: vevők személyes adatai:
• név;
• születési név;
• születési hely;
• születési idő;
• anyja születési neve;
• lakóhely;
• személyazonosító okmány megnevezése és száma;
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;
• adóazonosító jel.
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK
Bérlőkkel kapcsolatos adatok kezelése NAIH-70592/2013.
Parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos adatok kezelése NAIH-69480/2013.
Adásvétellel kapcsolatos adatok kezelése NAIH-70593/2013.
II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Elérhető a www.kvzrt.hu weboldalon, ’Hirdetmények’ menüpont alatt
II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Társaságunk által kiírt közbeszerzési pályázatok elérhetők a www.közbeszerzes.hu weboldalon.
Társaságunk által kiírt egyéb pályázatok elérhetősége itt>
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2018 ÁSZ vizsgálat zárójelentése>
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Adatvédelmi felelős: Légrádi Péter, szervezési és üzemeltetési igazgató
Tel: 06-1-666-2700 – Fax: 06-1-666-2714 – E-mail: kvzrt@kvzrt.huVonatkozó szabályzat>
II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Vonatkozó szabályzat>
II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Lásd III.4. pont
II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
2017

Beszámoló
Kiegészítő melléklet

2018

Beszámoló
Kiegészítő melléklet

2019

Beszámoló
Kiegészítő melléklet

2020

Beszámoló
Kiegészítő melléklet

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Vezetők és tisztségviselők>

Jövedelem kimutatások>>

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
Szerződések listája 2013>Szerződések listája 2014>

Szerződések listája 2015>

Szerződések listája 2016>

Szerződések listája 2017>

Szerződések listája 2018>

Szerződések listája 2019>

Szerződések listája 2020>

Szerződések listája 2021>

Szerződések listája 2022>

Hatályos közszolgáltatási keretszerződés>

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.
III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményeink>
Minden más, közbeszerzéssel kapcsolatos információnk elérhető a www.kozbeszerzes.hu weboldalon.