Általános információk

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a kerületben parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött, és megalkotta a közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.

A fizető parkolási övezetek paraméterei

I. zóna

a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca által határolt területet – beleértve a határoló utakat és tereket (link a térképre) – a Budapesten kialakított öt különböző díjtételű parkolási övezet-típus közül az 5. díjtételű övezetbe sorolták.

II. zóna

Üllői út – Ceglédi út – Bihari u. – Balkán u. – Somfa köz – Zágrábi u. – Gém u. – Fogadó u. – Száva u. által határolt területet – beleértve a határoló utakat és tereket (link a térképre) – a Budapesten kialakított öt különböző díjtételű parkolási övezet-típus közül az 5. díjtételű övezetbe sorolták.

– a parkolási övezetek időtartam–korlátozás nélküli területnek számít, azaz az összes díjfizetéses parkolóhelyen időtartam–korlátozás nélkül van lehetőség egy kijelölt parkolóhelyen – a parkolási díj megfizetése mellett – parkolni.

Parkolási díj (munkanapokon 08.00 – 18.00 óráig)
– személygépjármű 175 Ft/óra
– tehergépjármű, busz 525 Ft/óra
– minimális parkolási díj 50 Ft

A Kőbányán lévő közterületi fizető parkolóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátásával, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.–t bízta meg, mint a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságot.

A parkolásüzemeltetési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szervezetén belül külön egység, a Parkolásüzemeltetési Iroda látja el.
Irodavezető: Wagner Zoltán
Ügyfélszolgálat vezető: Himberger István

A várakozási díj megfizetésére lehetséges – készpénzzel – mobiltelefonos fizetéssel – a gazdálkodói hozzájárulással rendelkezők részére értékkártyával – valamint feltölthető parkolási értékkártyával.

A parkolóórákkal kapcsolatos információk

– A fizető parkolási övezetek területén összesen 2760 db várakozóhely (I. zóna: 1560 db, II. zóna: 1200 db), illetve 39 db jegykiadó automata (I. zóna: 24 db, II. zóna: 15 db) található.

Várakozási díj-, illetve pótdíjtartozás rendezése

A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőr minden egyes várakozó járművet ellenőriz, melynek során figyeli, hogy többek között van- e az adott járműnek,
– adott időpontra érvényes, a parkolási rendeletben előírtaknak megfelelően elhelyezett parkoló jegye,
– kezdeményezett-e az autó vezetője mobiltelefonos parkolást
– van–e a járműnek érvényes várakozási hozzájárulása,
– adott esetben látható-e a mozgássérült igazolvány a gépjármű első szélvédője mögött.

Az ellenőrzési folyamatot követően, ha a jármű díjfizetési kötelezettség alatt álló területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt, egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A parkoló ellenőr a nála lévő készülékkel rögzíti a parkolási eseményt. Kinyomtat egy egyedi azonosító számmal ellátott fizetési felszólítást, majd a vízálló tasakba helyezett dokumentumot elhelyezi az autó első szélvédőjén az ablaktörlő lapáttal rögzítve. Az esemény bizonyíthatósága céljából fényképfelvételt készít.

A pótdíj megfizetésére lehetőség van a fizetési felszólításhoz mellékelt postai csekken, banki átutalással (a fizetési felszólításon feltüntetett számlaszámra: 11784009-15510000-11020002), valamint készpénzzel az ügyfélszolgálati irodában.

A gépjármű vezetője – észlelve a pótdíjfizetési felszólítást – akár azonnal befizetheti a pótdíjat, mely teljesítés megjelenik a parkolási társaság rendszerében, így az ügy lezárásra kerül. A felszólítottnak módjában áll később is rendezni a pótdíjtartozását, ilyenkor szintén lezárásra kerül az eset.

„A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.” (1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdés).

Mi történik, ha valaki nem rendezi pótdíjfizetési kötelezettségét?

A felszólítás kiállításának napjától számított 60 naptári napon belül, felszólítjuk az érintettet, hogy pótdíjtartozását szíveskedjen kiegyenlíteni.
Eredménytelen fizetési felszólítást követően, a fizetési határidő lejártát követően intézkedünk a meg nem fizetett pótdíjak behajtására.

Parkolási kedvezmények igénybevételének menete

A rendeletek alapján lehetőség van lakossági-, gazdálkodói- és egészségügyi valamint Intézményi várakozási hozzájárulás igénybe vételére.
• Ügyfélszolgálati ügyintéző kiadja a kérelem nyomtatványt (vagy az Ügyfél a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapjáról (www.kvzrt.hu) kinyomtatott, kitöltött nyomtatványát behozza)
• A kitöltött és aláírt kérelemhez az Ügyintéző elkéri:
– nem személyes megjelenés esetén meghatalmazás (csatolni kell a kérelemhez; meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi igazolványának, lakcímkártyájának bemutatása szükséges);
– forgalmi engedélyt;
– személyi igazolványt;
– lakcím kártyát;
– gépjárműadó befizetésének igazolását;
– ügykezelés költségtérítés megfizetésének igazolását;
– második jármű esetén fizetendő térítés megfizetésének igazolását (a befizetés igazolását csatolni kell);
– hivatali gépjármű esetén a kizárólagos használatot igazoló dokumentumot, cégkivonatot és aláírási címpéldányt;
– egészségügyi hozzájárulás esetén a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat, iigazolását;
– gazdálkodói kérelmező esetén a cég elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, egyéb nyilvántartási azonosítóját tartalmazó hivatalos iratot;

– Nevelési Intézményi hozzájárulás kérelmezése esetén az intézmény vezetője által jóváhagyott kérelem adható be;

• Ügyintéző a megfelelő és rendben lévő iratok ellenőrzése után – amennyiben az lehetséges – kiadja a várakozási hozzájárulást.

További fontos tudnivalók

Mozgássérültek parkolása

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, 7.§ (2) a) „A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.”

Mozgássérültek parkolási engedélyének ügyintézése

Budapest Főváros Kormányhivatala. X. kerületi Kormányablak
Cím: 1102 Budapest, Havas Ignác u. 1-3.

Telefonszámok
központi szám: 06-1-795-8706 vagy 1818 (Kormányzati ügyfélvonal)
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
06 (1) 896-3183

Fax: 06 (1) 237-4825
E-mail: kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 17.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 14.00

Fogalmi magyarázatok

Rakodás

A KRESZ szerint a rakodás nem minősül várakozásnak, így a parkolási díj megfizetése nem előírás. Azonban a rakodás csak addig nem minősül várakozásnak, amíg a rakodás folyamatos, a parkoló őr láthatja az áru mozgását. A lezárt várakozó helyeken hagyott rakodó gépjármű azonban már várakozó járműnek minősül, így parkolási díj megfizetésére köteles.

Ez alól kivétel az az eset, amikor a tehergépjármű, áruszállítás végzésére szolgáló, főpolgármester által kiadott rakodótárcsát alkalmaz. Ekkor 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött elhelyezett rakodó tárcsával kell jelezni.

Türelmi idő

A beérkező panaszok tapasztalatai alapján fontos megemlíteni, és kiemelni, hogy a türelmi idő – 1988.évi I. törvény 15/C. § (1) bekezdése alapján – kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta utáni időre vonatkozik. Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt (5) perc, ha egy órára, vagy ennél hosszabb időre váltották meg akkor tizenöt (15) perc.

Tehát a türelmi idő NEM a parkolás megkezdése és a jegyvásárlás közötti időszakra vonatkozik, mivel ekkor a parkolójegyet 10 percen belül meg kell váltani, vagy elindítani a mobiltelefonos parkolást!