Személyes adatok védelme (GDPR)

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-től alkalmazandó.
A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban. Az adatkezelésére vonatkozó alapvető elvek és rendelkezések meghatározása és betartása érdekében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A jelen tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Címünk: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.,
Központi weboldalunk: http://kvzrt.hu,
Központi telefonszámunk: +36 1 6662700,
Központi faxunk: +36 1 6662714,
Központi e-mail címünk: kvzrt@kvzrt.hu
Adatvédelmi tisztviselőnk: Földvári György (Beszerző Központ Kft.) adatvedelem@kvzrt.hu

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fenntartja jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a http://kvzrt.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, köre és időtartama
Az adatkezelés célja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatai, személy- és vagyonvédelem, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, valamint a szerződés teljesülésének bizonyítása, és az esetleges igény érvényesítés a következők miatt:
– bérlési szándék, bérleti szerződés megkötés, hosszabbítás, módosítás
– adás-vételi szerződés megkötése,
– bérlemény ellenőrzés elvégzése,
– méltányossági kérelem elbírálása,
– partnermonitoring szerződéses jogviszony létesítése előtt,
– parkolási eljárások
– egyéb szerződések, megállapodások megkötése, hosszabbítása és módosítása.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a személy- és vagyonvédelmi cél esetén az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont), míg bérleti, adás-vételi, parkolási, méltányossági eljárások, egyéb szerződések megkötésekor az érintett fél által kezdeményezett szerződéskötés, és a jogszabáyi előírásnak megfelelés. (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. és c. pont) Az eljárások során szigorúan csak olyan adatok megadása szükséges, mely az adott folyamat sikeres végrehajtásához elengedhetetlen.
A szándéknyilatkozat kitöltésével, a kérelmek, nyomtatványok kitöltésével, valamint a szerződés aláírásával az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének, elutasításának vagy meghiúsulásának bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a jogszabályban megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a beazonosítás céljából, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
Az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett adatközlő személy tartozik felelősséggel.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– Az általános adatvédelmi rendelet 2016/679 EU rendelet (GDPR)
– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
– A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
– A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
– Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
– Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

A kezelt adatok köre
Az adatkezelésünk kiterjed a családnévre, keresztnévre, születési névre, anyja neve, születési helyre és dátumra, lakóhely és tartózkodási hely címre, levelezési címre, személyi igazolvány számra, személyiazonosító számra, lakcímet igazoló hatósági igazolvány számra, adószámra, állampolgárságra, telefonszámra, e-mail címre, továbbá ügyféltörténetre, bank- és bankszámla adatokra, szerződéssel, hátralékkal, számlázással kapcsolatos adatokra, adózási és jövedelmi adatokra, közszolgáltatóknál fennálló hátralék adatokra.

5. Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatok
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg. A 16. életévet betöltött személy önállóan dönthet személyes adatainak kezeléséről.

6. Adatbiztonsági intézkedések, adattovábbítás
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadóan feladatuk ellátásához szükséges. Csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges, valamint akinek hozzáférését jogszabály írja elő. A kezelt adatokhoz a következők férhetnek hozzá:
– Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat, mint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. integrált vállalatirányítási rendszerében tárolt adataihoz hozzáférhet.
– A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából azon partnerei, akik megbízást kapnak valamilyen feladat végrehajtására, pl.: karbantartási, hibaelhárítási feladatokat ellátó vállalkozások, azonban kizárólag a feladat ellátása érdekében, a feladat ellátásának időszakára.

7. Az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
Az érintett kérelmére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
az Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatóban megadott elérhetőségein, területileg illetékes bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, www: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018.05.25.-től visszavonásig érvényes.